Sanaristikkotermistö

© Veikko Nurmi, Jouko Nyyssönen, Sanaristikkoseura Sanasepot ry

Tehtävälajit

sanakuviotehtävä: sanojen keksimistä, valintaa, sijoittamista tai löytämistä vaativa sanatehtävä, jonka ratkaisussa sanat muodostavat yksinään tai keskenään toisiinsa liittyviä kuvioita

Tehtävän ratkojalle annetaan usein ratkaisusanojen keksimiseksi vihjeet ja sanojen sijoittamiseksi valmis pohjapiirros. Sanakuviotehtävien nimitykset viittaavat yleensä sanojen muodostaman kuvion muotoon.

sanaristikko, ristikko, ristisanatehtävä: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla kohtisuoraan risteäville ruuturiveille

perusristikko, höyryristikko: sanaristikko, jossa ratkaisusanoja erottavat mustaruudut tai eroteviivat ja jossa vihjeet on sijoitettu vihjeluetteloon

piilosana: perusristikko, jossa vihje sisältää myös piilopulman

kuvaristikko: sanaristikko, jossa vihjeet on sijoitettu ristikon kehyksen sisäpuolelle

Kuvaristikolle ovat tunnusomaisia kuvalliset vihjeet. Ne saattavat joskus muodostaa vain osan vihjeistä tai puuttua kokonaan, jolloin kaikki vihjeet ovat sanallisia.

krypto: kuvaristikko, jossa vihjeet ovat vastausruutuihin merkittyjä kirjainten koodimerkkejä

Vihjeeksi on koodimerkkien lisäksi usein annettu myös kuvallinen vihje.

valintakrypto: krypto, jossa kullakin koodimerkillä on kaksi tai kolme valmiiksi annettua kirjainvastinetta

sokkokrypto: krypto, jossa ei ole kuvallista vihjettä

avoristikko: (ei: avaruusristikko) kuvaristikko, josta ratkaisusanoja erottavat väliruudut puuttuvat ja jossa vihjeet on sijoitettu ristikon reuna-alueelle.

avolimiristikko: avoristikko, jossa toisiaan seuraavat ratkaisusanat on sijoitettava limittäin

tavuristikko: kuvaristikko, jossa ratkaisusanat on jaettava tavuihin ja nämä sijoitettava vastausruutuihin

ositteluristikko: kuvaristikko, jossa ratkaisusanat on jaettava tavurajoista riippumatta kaksi- tai kolmikirjaimisiin osiin ja nämä on sijoitettava vastausruutuihin

Joissakin tapauksissa ratkaisusanojen osien pituus ilmaistaan erillisellä merkinnällä.

teemaristikko: tiettyä aihepiiriä erityisesti käsittelevä sanaristikko

uutisristikko: aihepiiriltään erityisesti ajankohtaisia tapahtumia käsittelevä teemaristikko

suurristikko: suurehko, vähintään sanomalehden sivun puolikkaan tai aikakauslehden aukeaman suuruinen sanaristikko

pienristikko: pieni, ruudukoltaan enintään 60 ruudun suuruinen sanaristikko

sanahaarakas, haarakas: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava suoriin ja haarautuviin ruutujonoihin niin, että sanojen osat liittyvät toisiinsa keskenään yhteen sopivalla tavalla

sanakehikko, kehikko: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla kehän tavoin ruudukon keskustaa kiertäville ja niitä risteäville ruuturiveille

sanaketju, ketju: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla ruutujonoon ketjuksi

Sanaketjun voivat muodostaa limittäiset sanat tai peräkkäiset niiden kanssa samassa ruutujonossa vastakkaiseen suuntaan kulkevat sanat. Sanaketjun muodostavat myös peräkkäisten sanojen risteävät sanajonot.

sanakko: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava lähekkäisille ruuturiveille, jotka eivät risteä toisiaan, jolloin ruudukkoon muodostuu yksi tai useampi avainsana tai avainlause

Ruuturivi voi olla myös mutkitteleva ruutujono.

sanasikermä, sikermä: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava toisiinsa liittyviin ruuturyhmiin keskenään yhteen sopivalla tavalla

sanasokkelo, sokkelo: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla ruudukkoon niin, että kukin sana muodostaa toisia sanoja risteävän, vaaka- ja pystysuunnassa mutkittelevan kuvion

sanasuunnite, suunnite: sanakuviotehtävä, jossa vihjeistä keksittävät ratkaisusanat on sijoitettava keskenään yhteen sopivalla tavalla ruuturiveille kolmeen tai useampaan suuntaan

sanapalapeli, palapeli: (mieluummin kuin: sanapuzzle) vihjeetön sanakuviotehtävä, jossa annetut sanat tai kirjaimet on sijoitettava ruudukkoon keskenään yhteen sopivalla tavalla

hakusana: vihjeetön sanakuviotehtävä, jossa annetut tai ohjeen mukaan keksittävät sanat on löydettävä kirjainrykelmästä

Sanat voivat kulkea suoraan tai moneen suuntaan mutkitellen.

Laadinta ja ratkonta

laatija: henkilö, joka laatii sanaristikoita

Laatija antaa joskus osan laadintaa, tavallisesti piirtämisen, toisen henkilön, avustavan laatijan, tehtäväksi ja antaa hänelle tätä varten tarpeelliset ohjeet.

laadinta: sanaristikon sisällön ja ulkoasun sommittelu

ristikkolaadin: sanaristikoita laativa tai laadinnassa avustava kone tai tietokoneohjelma

laatimus: laatijan aikaansaama laadinnan tulos

ratkoja: (mieluummin kuin: ratkaisija) henkilö, joka ratkoo sanaristikoita

ratkonta: (mieluummin kuin: ratkaiseminen; ei: sanaristikon täyttäminen, sanaristikon tekeminen) sanaristikoiden ratkaisusanojen ja -lauseiden keksiminen ja ruudukkoon sijoittaminen

Termiä ratkonta suositellaan käytettäväksi siksi, että se merkitsee toistuvaa tai jatkuvaa tekemistä.

ratkomus: (mieluummin kuin: ratkojan ratkaisu) ratkojan aikaansaama ratkonnan tulos

vastaussana: ratkojan keksimä, ratkomukseen kuuluva yksittäinen sana

Muotoilu

muotoilu: sanaristikon pohjapiirroksen suunnittelu ja piirtäminen

pohjapiirros: (mieluummin kuin: ristikkopohja) sanaristikon kehyksen ja ruudukon muodostama kokonaisuus

Mustaruutujen muodostamat symmetriset kuviot, jotka ovat tyypillisiä piilosanoissa ja perusristikoissa, muotoillaan yleensä tai pääosin ennen sanoitusta.

ristikon kehys: sanaristikkoa ympäröivä viiva

ristikon reuna-alue: ruudukon reunan ja ristikon kehyksen välinen pohjapiirroksen osa

ruudukko: ruutujen muodostama, ruudukon reunan rajoittama sanaristikon pohjapiirroksen osa

Ruudukon ruutujen määrää laskettaessa jätetään aukion kokoinen saareke laskematta. Saarekkeen reuna on tällöin sen kehystä lähinnä olevien vastausruutujen ja yksittäisten väliruutujen kehyksen puoleinen reuna.

ruutu: ratkaisusanan kirjaimelle varattu tila tai muu sen muotoinen ja kokoinen sanaristikon rakenneosa

Muodoltaan ruutu on yleensä nelikulmio.

ruuturivi: peräkkäisten ruutujen sarja

vaakarivi: vierekkäisten ruutujen muodostama ruuturivi

vinorivi: kulmittain toisiinsa liittyvien ruutujen muodostama ruuturivi

pystyrivi: alakkaisten ruutujen muodostama ruuturivi

vastausruutu: ratkaisusanan kirjaimelle varattu ruutu, johon ratkoja sijoittaa keksimäänsä vastaussanaan kuuluvan kirjaimen

Jotkut sanaristikot edellyttävät useammankin kirjaimen sijoittamista samaan ruutuun.

vihjenumero: vastausruutuun sijoitettu, ratkaisusanan alkukohtaa osoittava numero, joka viittaa numeroa vastaavaan vihjeeseen vihjeluettelossa

koodimerkki: vastausruutuun sijoitettu merkki, joka toimii vastaavan kirjaimen tunnuksena

Koodimerkit ovat tavallisesti numeromerkkejä.

koroste, tähdenne: vastausruudussa käytetty, ratkaisusanojen kuulumista ratkaisulauseeseen tai liittymistä tiettyyn vihjeeseen selventävä merkintätapa

Koroste merkitään esim. rasterilla, värillä tai ruuturivin reunaan piirretyllä viivalla.

vihjenuoli: vastausruutuun sijoitettu, vihjeruudusta lähtevä nuoli, joka osoittaa ratkaisusanan alkukohdan ja suunnan

eroteviiva: vastausruudun reunaviivan paksunnos, joka erottaa ratkaisusanat toisistaan

risteysruutu: vastausruutu, johon tarkoitettu kirjain kuuluu osana kahteen tai useampaan ratkaisusanaan

piiloruutu: vastausruutu, johon tarkoitettu kirjain kuuluu osana vain yhteen ratkaisusanaan

alkupiilo: ratkaisusanan ensimmäisen kirjaimen piiloruutu

välipiilo: ratkaisusanan alku- ja loppukirjaimen välissä olevan kirjaimen piiloruutu

loppupiilo: ratkaisusanan viimeisen kirjaimen piiloruutu

aukio: vastausruutujen muodostama, vähintään kolmen ruudun levyinen ja vähintään 15 ruutua käsittävä, nelikulmion muotoinen alue

Mikäli nelikulmion johonkin sivuun liittyy vähintään kolmen ruudun levyinen alue, luetaan tämäkin mukaan aukion alueeseen.

väliruutu: vastausruutuja erottava vihjeruutu tai mustaruutu

saareke: reunoiltaan toisiinsa liittyvien vihjeruutujen tai mustaruutujen muodostama alue ruudukon sisällä

mustaruutu, peiteruutu: vastausruutuja toisistaan tai kehysviivasta erottava ruutu, joka on mustattu tai muulla tavoin peitetty ja joka ei sisällä vihjettä

orporuutu: erillinen vihjeruutu, jonka reunasta ei lähde ratkaisusanaa

vihjeruutu: ruutu, johon vihje on sijoitettu

linkkiruutu: vihjeruutu, jossa nuolella tai muulla merkinnällä osoitetaan ruutua seuraavan ratkaisusanan liittyvän tiettyyn vihjeeseen tai edelliseen ratkaisusanaan

Linkkiruutu voi olla joskus osa ratkaisusanaa tai -lausetta.

ruudukon reuna: ristikon kehystä lähinnä olevien vastausruutujen ja yksittäisten väliruutujen kehyksen puoleinen reuna

tasareuna: ruudukon reuna, johon ei liity alku- eikä loppupiiloa ja joka on suora

porrasreuna: ruudukon reuna, johon ei liity alku- eikä loppupiiloa ja jonka välimatka ristikon kehyksestä vaihtelee

liehureuna: ruudukon reuna, johon liittyy alku- tai loppupiilo

Sanoitus

sanoitus: laatijan suorittama sanaristikon sisältöä koskeva ratkaisusanojen ja -lauseiden suunnittelu ja yhteen sovittaminen

sanoite: sanoituksen tulos laadinnan työvaiheena

ratkaisu: laatijan esittämä ratkaisusanojen ja -lauseiden yhdistelmä, jonka ratkoja pyrkii keksimään

ratkaisusana: (ei: vastaussana) vihjeen perusteella keksittävä yksittäinen ratkaisuun kuuluva sana

risteyskirjain: risteysruutuun sijoittuva ratkaisusanan kirjain

piilokirjain: piiloruutuun sijoittuva ratkaisusanan kirjain

vaakasana: vaakarivillä oleva ratkaisusana

vinosana: vinorivillä oleva ratkaisusana

pystysana: pystyrivillä oleva ratkaisusana

limittäissana: ratkaisusana, jolla on yhteisiä kirjaimia toisen samansuuntaisen ratkaisusanan kanssa

kirjainsana, akronyymi: useiden sanojen alkukirjaimista muodostettu ratkaisusana

Esimerkiksi: ETYK, KERA, LASER.

avainsana: ratkaisusana, jonka keksimiseksi on annettu erityisvihje tai joka muodostuu ilman vihjettä muiden ratkaisusanojen keksimisen jälkeen

vaihdokki: (mieluummin kuin: duaali) ratkaisusana, jonka kirjaimen tilalle voi sijoittaa muunkin kuin ratkaisun edellyttämän kirjaimen, ja ratkaisu on silti vihjeen mukainen

Ratkojan esittämä vaihdokki hyväksytään myös oikeaksi ratkaisusanaksi. Vaihtoehtoinen kirjain esiintyy yleensä piiloruudussa.

risteävä sana: ratkaisusana, joka kulkee ristiin, kohtisuoraan tai viistoon toisen ratkaisusanan kanssa

fakkisana: yleiskielessä tai normaalissa kielenkäytössä harvinainen, mutta sanaristikoissa toistuvasti käytetty sana

Fakkisanoiksi voivat muodostua esimerkiksi vähän tunnettujen pienehköjen ulkomaisten paikkojen, käytöstä poistuneiden tuotteiden ja vanhentuneiden käsitteiden nimet siksi, että ne kirjainjakaumansa puolesta ovat laadinnassa edullisempia kuin tavalliset sanat. Esimerkiksi: ATAR ja TUAN.

tabusana: (mieluummin kuin: kielletty sana) ratkaisusana, jota ristikkoharrastajien hiljaisella sopimuksella ei käytetä sanaristikoissa

Tabusanoja ovat esim. alatyyliset sanat sekä uskonnollisesti tai etnisesti loukkaavat sanat. Muissa maissa tabusanoja voivat olla lisäksi esim. tavaramerkit sekä pahojen tautien ja rikosten nimet.

tilapäissana: muodollisesti oikea, mutta kieleen vakiintumaton tai kömpelö ratkaisusana

Esimerkiksi: Nainen Vantaalta = VEROMIEHENKYLÄTÄR.

tekaistu sana, tarkoitteeton sana: ratkaisusana, jolla ei todennäköisesti ole tarkoitetta

Esimerkiksi: SARKASARI.

vihjeenvastainen sana: vihjeen kanssa ristiriidassa oleva ratkaisusana

Esimerkiksi: Kunta Hämeessä = OITTI.

norminvastainen sana: kieliopin tai kielenhuollon ohjeiden ja suositusten vastainen ratkaisusana

Norminvastaisia sanoja ovat esimerkiksi kirjoitusasultaan vanhentuneet sanat, kuten ARAALIA, EMALJI ja KATAR.

ratkaisulause: (mieluummin kuin: vastauslause) vihjeen perusteella keksittävä ratkaisusanojen sarja

Ratkaisulauseen ei tarvitse olla kieliopillinen lause.

avainlause: ratkaisulause, jonka keksimiseksi on annettu erityisvihje tai joka muodostuu ilman vihjettä ratkaisusanojen keksimisen jälkeen

haarautuva ratkaisulause: ratkaisulause, joka yhden tai useamman ratkaisusanan jälkeen jakaantuu ainakin kahdeksi eri ratkaisulauseeksi

yhtyvä ratkaisulause: ratkaisulause, jolla yhden tai useamman ratkaisusanan jälkeen on ainakin yksi yhteinen ratkaisusana toisen ratkaisulauseen kanssa

Ongelmointi

ongelmointi: sanaristikon sisältöä koskeva ongelmien suunnittelu ja esittäminen

Ongelmointikeinoja ovat vihjeitys, piilotus ja lisävaikeutus.

vihjeitys: vihjeiden suunnittelu ja esittäminen

vihje: yksittäisen sanaongelman asettava kysymyksen tapainen lausuma tai symboli

Vihjeen lisäksi on sanaristikossa joskus myös muita, lisävaikeutuksen keinoin toteutettuja ongelmia, jotka ratkojan on otettava huomioon.

sanallinen vihje: sanojen avulla esitetty vihje

vihjesana: yhden sanan avulla esitetty sanallinen vihje

vinkkisana: vihjesana tai sen osa, joka vihjelauseessa antaa ratkontaa auttavan vinkin

Esimerkiksi: Sanan lukemiseen lopusta alkuun käytetään piilosanojen vihjelauseissa sellaisia vinkkisanoja kuin 'takaisin' ja 'peräännytään'.

vihjelause: lauseen tai usean sanan muodossa oleva sanallinen vihje

vihjeluettelo: ristikon kehyksen ulkopuolinen vihjeiden luettelo

kuvallinen vihje, näköisvihje: kuvan avulla esitetty vihje

pääkuva: sanaristikkoa hallitseva suuri kuvallinen vihje

Pääkuvaa rajoittaa usein nelikulmion muodostava reunaviiva.

valokuvavihje: valokuvan avulla esitetty kuvallinen vihje

piirrosvihje: piirretty kuvallinen vihje

määrittelyvihje: vihje, joka esittää tai määrittelee käsitteen ja kysyy sen nimitystä

Käsite esitetään joskus kuvallisena vihjeenä. Esimerkiksi: Kammottava = ONEA. Rysän suukaari = LUOKKI.

homonyymivihje: määrittelyvihje, josta keksittävä ratkaisusana on taivutusmuotoinen sana, mutta samalla toisen perusmuodossa olevan sanan homonyymi

Esimerkiksi: Luontokappaletta = AASIA. Näköelintestamentin lupaus = ANNANSILMÄT.

kuvailuvihje: vihje, joka kuvailee ratkaisusanan jotakin piirrettä ja kysyy ratkaisusanaa, johon tämä piirre sopii

Ratkaisusanan piirre esitetään joskus kuvallisena vihjeenä. Esimerkiksi: Siinä on sata aukkoa = ETNA. Vedettäviä = REET.

ominaisvihje: vihje, joka esittää käsitteen ja kysyy sen ominaisuutta

Käsite esitetään joskus kuvallisena vihjeenä.Esimerkiksi: Kangas usein = KUKIKAS. Huonompi tie kulkea = LAVEA.

toimintavihje: vihje, joka esittää toiminnan tai tekemisen tulosta tai välinettä koskevan kysymyksen.

Toimintavihje esitetään joskus kuvallisena vihjeenä. Esimerkiksi: Ohjauksessa (käytetty) = RATTI. Maidosta = EDAM.

sijaintivihje: vihje, joka esittää sijaintia koskevan kysymyksen

Sijainti esitetään joskus kuvallisena vihjeenä, esim. kartan muodossa.

Esimerkiksi: Nuottien paikka = VIIVASTO. Laskee Pohjanmereen = MAAS.

yläkäsitevihje: vihje, joka esittää käsitteen ja kysyy sen alakäsitettä tai siihen käsiteluokkaan kuuluvaa henkilöä tai hänen nimeään

Esimerkiksi: Ruoka = VANUKAS. Olympiasankarimme = HASU.

alakäsitevihje: vihje, joka esittää käsitteen ja kysyy sen yläkäsitettä tai sitä käsiteluokkaa, johon henkilö kuuluu tai mistä työstä hänet tunnetaan.

Esimerkiksi: Jahti = ALUS. Katri-Helena = ARTISTI.

yhdyssanavihje: vihje, joka esittää yhdyssanan määrite- tai perusosan ja kysyy toista näistä

Esimerkiksi: Loppu- = TILI. TAKA = -puoli.

sanaliittovihje: vihje, joka esittää sanaliiton tai lausahduksen osan ja kysyy pois jätettyä osaa

Pois jätetty osa esitetään viivalla, pisteviivalla, nuolella tms. merkinnällä. Henkilönnimen osan, suku- tai etunimen, pois jättämistä ei kuitenkaan osoiteta millään merkinnällä. Esimerkiksi: Anna...yksi = EDES. Ismail = ATIK.

reebusvihje: kuva-arvoituksen tavoin kirjaimia, numeroita ja kuvia käyttäen esitetty vihje

Esimerkiksi: O100 = OSATA. 'M' = AKKA, 9/9 = ISTO.

koodivihje: koodimerkein esitetty vihje

Koodivihjeitä käytetään tyypillisesti kryptoissa.

kompa: sanaleikin muodossa esitetty vihje

Esimerkiksi: Aidantekijä = VERDI.

Muissa sanaristikoissa kuin piilosanoissa kompa sijoitetaan usein lainausmerkkeihin tai varustetaan huutomerkillä. Kompa voi olla myös monivaiheinen; esim. "Lierokukkula" = matomäki = Matomäki = TAUNO; "12" = 6+6 = kuusi ja kuusi = PUUT.

typistevihje: vihje, josta keksittävä ratkaisusana on hyväksyttävä sana silloinkin, kun molemmista poistetaan vihjeessä erikseen osoitettu osa.

Esimerkiksi: "vihta", josta "v" on yliviivattu = ASTA.

Typistevihje esitetään joskus kuvallisena vihjeenä.

moniratkaisuvihje: vihje, josta on keksittävä vähintään kaksi ratkaisusanaa tai -lausetta

Esimerkiksi: Valtimo = VERISUONI, KUNTA.

kytkösvihje: moniratkaisuvihje, josta keksittävät ratkaisusanat ovat osa vihjettä

Esimerkiksi: Tältä: = RIKAS ei puutu tätä: = RAHA. Hän: = RÄTY heittää tänne: = KAUAS.

piilotus: ratkaisusanan esittäminen vihjeeseen kätkettynä arvoituksena

Piilosanoissa vihje on yleensä vihjelauseen muodossa.

piilopulma: piilotetun ratkaisusanan keksimisongelma

anagrammi: piilopulma, jossa ratkaisusanan kirjaimet on muutettu toiseen järjestykseen

Kirjaimien järjestystä muutetaan usein siten, että kirjaimista muodostuu uusi, alkuperäisestä poikkeava sana.

Esimerkiksi: Poimit ihanteellisen määrän = OPTIMI.

kätkö: piilopulma, jossa ratkaisusana on kätketty osaksi vihjelauseen yhtä tai useampaa sanaa

Sana on kätketty joskus sijoittamalla se oikealta vasemmalle luettavaksi.

Esimerkiksi: Ovat huilausta Uotisellekin = TAUOT.

jaotelma: piilopulma, jossa ratkaisusana on ajateltu jaettavaksi peräkkäisiin osiin ja kullekin niistä on vihjelauseessa oma vihjeensä

Esimerkiksi: Sävelkomeus on myös ystävällisyyttä = LAUPEUS (la + upeus).

sisäkkö: piilopulma, jossa ratkaisusana on ajateltu jaettavaksi sisäkkäisiin osiin ja kullekin niistä on vihjelauseessa oma vihjeensä

Esimerkiksi: Viestimessä Lena Olin tulkitsee musiikkia = MELODIA (media + lo = me + lo + dia).

muunnelma: piilopulma, jossa ratkaisusana on muodostettava muuntamalla vihjeen määrittelemä sana toiseksi vähentämällä siitä osa, lisäämällä siihen osa tai suorittamalla sekä vähennys että lisäys

Esimerkiksi: Käsityön tapainen hommeli on vailla päätä ja häntää = OMMEL (hommeli - h - i = ommel).

hajotelma: piilopulma, jossa ratkaisusana on muodostettava vihjelauseen sanoista kirjaimia poimimalla

Esimerkiksi: 1. toisesta, 2. kuudennesta, 3. neljännestä, 4. = viides ja 5. kolmannesta. Onpa ylitsepursuavaa. = TULVA.

käännelmä: piilopulma, jossa vihjeestä keksittävä sana lopusta alkuun luettuna muodostaa ratkaisusanan

Esimerkiksi: Käännä intelligentti, niin olet Pyhäjärven seudulla (älykäs) = SÄKYLÄ.

kerto: piilopulma, jossa ratkaisusana on homonyymi, jolle vihjelauseessa on kaksi eri vihjettä

Esimerkiksi: Itänaapurin poika kuulee parjaavan puheen = IVAN.

lisävaikeutus: vihjeen lisäksi ratkaistavan pulman suunnittelu ja esittäminen

Lisävaikeutena voi olla esim. puuttuva tieto ratkaisusanan paikasta tai pituudesta.

valintapulma: pulma, jossa ratkojan on valittava oikea vihje eri vaihtoehdoista

Vihjeet on sekoitettu keskenään tai vihje koostuu esim. sanoista, kirjaimista tai koodimerkeistä, joiden välillä valinta on tehtävä.

sijoituspulma: pulma, jossa ratkojan on keksittävä ratkaisusanan oikea paikka ruudukossa

Ratkaisusanan pituus ja ruudukon muotokin annetaan joskus ratkojan itse keksittäväksi.

täydennyspulma: pulma, jossa ratkojan on keksittävä vihjeestä pois jätetty osa

Puuttuva osa voi olla esim. yksi tai useampi sana, kirjain tai koodimerkki.

Ristikon tunnukset

ristikon otsikko: pääkuvaan tai muuhun sisältöön viittaava nimi

ristikon koko: ristikon kehyksen rajoittaman alueen koko

Suorakulmaisen ristikon koko ilmaistaan ruutuyksikköinä laskettujen sivunpituuksien tulona. Esim. 17 x 23 (leveys x korkeus).

ruudukon koko: ruudukon ruutujen määrä

vaikeusaste: laadinnan tai koeratkonnan yhteydessä muodostettu arvio ristikon ratkonnan vaatimasta ajasta ja taitomäärästä

Vaikeusaste merkitään tavallisesti tähdillä yhdestä kolmeen tai yhdestä viiteen siten, että yksi tähti tarkoittaa hyvin helppoa ristikkoa.

sanojen keskipituus: ratkaisusanojen kirjaimien yhteismäärä jaettuna ratkaisusanojen lukumäärällä

Keskiarvoa laskettaessa myös ratkaisulauseiden sanat otetaan huomioon.

aukioisuus: aukioiden ruutujen määrä prosentteina ruudukon ruutujen määrästä

ilmavuus, väljyys: vastausruutujen määrä prosentteina ruudukon ruutujen määrästä

Harrastus-, kilpailu- ja julkaisutoiminta

palkintoristikko: kilpatehtävänä esitetty sanaristikko, jonka oikein ratkoneiden kesken arvotaan ainakin yksi palkinto

ristikkokilpa: palkintoristikon ratkonta ja vastauksen esittäminen

Ristikkokilpa voi käsittää myös usean tehtävän ratkonnan.

ratkojaiset: tilaisuus, jonka ohjelmaan oleellisena osana kuuluu sanaristikoiden ratkontaa

ratkontakilpailu: ratkojien välinen kilpailu, jossa parhaan ratkontatuloksen saavuttanut julistetaan voittajaksi

laadintakilpailu: laatijoiden välinen kilpailu, jossa parhaan laadintatuloksen saavuttanut julistetaan voittajaksi

sanaristikkoseura: ristikkoharrastuksen kehittämistä ajava yhdistys

sanaseppo: sanaristikkoseuraan liittynyt, sanaristikoita harrastava henkilöjäsen

Yleiskielessä sanaseppo eli sanaseppä tarkoittaa uudissanojen tai -sanan sepittäjää tai taitavaa sanankäyttäjää, etevää puhujaa tai kirjoittajaa.

himoratkoja, ristikkofani: henkilö, joka intohimoisesti harrastaa sanaristikoiden ratkontaa

ristikkolehti: ajanvietelehti, joka pääasiassa sisältää sanaristikoita

ristikkokirja: sanaristikoita käsittelevä teos

Ristikkokirja voi sisältää sanaristikoita, opastaa laadintaa tai ratkontaa tai kuvata ristikkoharrastusta yleisesti.

ristikkosanakirja: sanaristikoille luonteenomaisia ja usein esiintyviä ratkaisu- ja vihjesanoja esittelevä ja niistä tietoja antava teos

Useimmat ristikkosanakirjat ovat tosiasiallisesti sanaluetteloita.

ristikkoharrastus: toiminta, joka kohdistuu sanaristikoihin niiden tuottaman mielihyvän saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi

ristikkoharrastaja: sanaristikoita harrastuksenaan pitävä ratkoja tai laatija

ristikkotoimittaja: lehteä toimittava henkilö, jonka työtehtäviin sanaristikot kuuluvat

ristikkoliite: irrotettava lehden osa, joka sisältää sanaristikoita

akronyymi
alakäsitevihje
alkupiilo
anagrammi
aukio
aukioisuus
avainlause
avainsana
avolimiristikko
avoristikko

duaali

eroteviiva

fakkisana

haarakas
haarautuva ratkaisulause
hajotelma
hakusana
himoratkoja
homonyymivihje
höyryristikko

ilmavuus

jaotelma

kehikko
kehys
kerto
keskipituus
ketju
kielletty sana
kirjainsana
koko
kompa
koodimerkki
koodivihje
koroste
krypto
kuvailuvihje
kuvallinen vihje
kuvaristikko
kytkösvihje
kätkö
käännelmä

laadinta
laadintakilpailu
laatija
laatimus
liehureuna
limittäissana
linkkiruutu
lisävaikeutus
loppupiilo

moniratkaisuvihje
muotoilu
mustaruutu
muunnelma
määrittelyvihje

norminvastainen sana
näköisvihje

ominaisvihje
ongelmointi
orporuutu
ositteluristikko
otsikko

palapeli
palkintoristikko
peiteruutu
perusristikko
pienristikko
piilokirjain
piilopulma
piiloruutu
piilosana
piilotus
piirrosvihje
pohjapiirros
porrasreuna
pystyrivi
pystysana
pääkuva

ratkaisu
ratkaisulause
ratkaisusana
ratkoja
ratkojaiset
ratkomus
ratkonta
ratkontakilpailu
reebusvihje
reuna-alue
risteyskirjain
risteysruutu
risteävä sana
ristikko
ristikkofani
ristikkoharrastaja
ristikkoharrastus
ristikkokilpa
ristikkokirja
ristikkolaadin
ristikkolehti
ristikkoliite
ristikkosanakirja
ristikkotoimittaja
ristikon kehys
ristikon koko
ristikon otsikko
ristikon reuna-alue
ristisanatehtävä
ruudukko
ruudukon koko
ruudukon reuna
ruutu
ruuturivi

saareke
sanahaarakas
sanakehikko
sanaketju
sanakko
sanakuviotehtävä
sanaliittovihje
sanallinen vihje
sanapalapeli
sanaristikko
sanaristikkoseura
sanaseppo
sanasikermä
sanasokkelo
sanasuunnite
sanoite
sanoitus
sanojen keskipituus
sijaintivihje
sijoituspulma
sikermä
sisäkkö
sokkelo
sokkokrypto
suunnite
suurristikko

tabusana
tarkoitteeton sana
tasareuna
tavuristikko
teemaristikko
tekaistu sana
tilapäissana
toimintavihje
typistevihje
tähdenne
täydennyspulma

uutisristikko

vaakarivi
vaakasana
vaihdokki
vaikeusaste
valintakrypto
valintapulma
valokuvavihje
vastauslause
vastausruutu
vastaussana
vihje
vihjeenvastainen sana
vihjeitys
vihjelause
vihjeluettelo
vihjenumero
vihjenuoli
vihjeruutu
vihjesana
vinkkisana
vinorivi
vinosana
välipiilo
väliruutu
väljyys

yhdyssanavihje
yhtyvä ratkaisulause
yläkäsitevihje